http://viagranewonlineproduct.com/

Pravo-in-kadri


t: +386 (0) 31 337 392

e: info@eudace.eu

ZDR-1

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem. Zakon se uporablja za delovna razmerja med delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, in pri njih zaposlenimi delavci in tudi za vse ostale pogodbe o zaposlitvi, ki so bile sklenjene na območju Republike Slovenije. Če ni s posebnim zakonom drugače določeno, Zakon o delovnih razmerjih ureja tudi delovna razmerja delavcev, zaposlenih v državnih organih, v lokalnih skupnostih in v zavodih, drugih organizacijah in zasebnikih, ki opravljajo javno službo. Delovno razmerje po ZDR je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces in za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in nadzorom delodajalca.

Zadnja novela Zakon o delovnih razmerjih (velja od 12.4.2013) je bistveno spremenila ali popolnoma na novo uredila večino elementov delovnega razmerja - poenostavlja postopke in zmanjšuje administrativne ovire, povečuje fleksibilnost, zmanjšuje stroške pri zaposlitvah za nedoločen čas, določa destimulacijo za uporabo pogodb za

določen čas in povečuje pravno varnost zaposlenih z namenom preprečevanja zlorab.

ZDR želi vključiti delavce v delovni proces, zagotavljati usklajen potek delovnega procesa in preprečevati brezposelnost, pri čemer upošteva pravico delavcev do svobode dela, dostojanstva pri delu in varuje interese delavcev v delovnem razmerju.

Zakon o delovnih razmerjih podrobneje ureja:

  • - pogodbo o zaposlitvi (oblika pogodbe, stranke, pravice in obveznosti strank pri sklepanju pogodbe, vsebina pogodbe, obveznosti pogodbenih strank, spremenjene okoliščine, suspenz pogodbe, posebnosti pogodb o zaposlitvi, sprememba delodajalca, prenehanje pogodbe o zaposlitvi),
  • - pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja (opravljanje pripravništva, poskusno delo, plačilo za delo, delovni čas, nočno delo, odmori in počitki, letni dopust, druge odsotnosti z dela, obveznost opravljanja drugega dela zaradi izjemnih okoliščin, izobraževanje, disciplinska odgovornost, odškodninska odgovornost),
  • - posebno varstvo določenih kategorij delavcev (varstvo žensk, varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva, varstvo delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti, varstvo invalidov, varstvo starejših delavcev),
  • - uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja,
  • - delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov,
  • - posebne določbe (opravljanje dela v tujini in položaj delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo, delo otrok, mlajših od 15 let, dijakov in študentov, ekonomsko odvisna oseba),
  • - inšpekcijsko nadzorstvo,
  • - kazenske določbe.