Sistemizacija delovnih mest

Sistemizacija delovnih mest

Sistemizacija delovnih mest je eden najpomembnejših notranjih organizacijskih sistemov v podjetju.

Dokument v katerem je zapisana sistemizacija delovnih mest je akt o sistemizaciji delovnih mest, ki predstavlja temeljni splošni akt delodajalca.

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih ZDR-1 je delodajalec dolžan sprejeti splošni akt delodajalca/akt o sistemizaciji delovnih mest s katerim določa pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu, oziroma za posamezno vrsto dela. Ta obveznost ne velja za manjše delodajalce, ki zaposlujejo deset ali manj zaposlenih.

________________________________________________________________________________________

Vas zanima, če vaše podjetje potrebuje sistemizacijo delovnih mest?
Izpolnite naš kratki VPRAŠALNIK.

________________________________________________________________________________________

Akt o sistemizaciji delovnih mest 

Akt o sistemizaciji delovnih mest predstavlja organizacijski kadrovski akt, ki zapisuje organizacijo podjetja in nanjo »obeša« delovna mesta.

 Sistematizacija delovnih mest, ki jo zapisuje Akt o sistemizaciji delovnih mest vsebuje opis delovnih mest pri delodajalcu. 

Akt o sistemizaciji delovnih mest je pogosto poimenovan kot Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in običajno vsebuje podatke o vrsti dela, opis dela in pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu. Koristni pa so tudi kadrovski in organizacijsko-tehnični podatki o delovnem mestu, ter podatki za identifikacijo delovnega mesta.

Opis delovnega mesta

Opis delovnega mesta, ki ga vsebuje sistemizacija delovnih mest obsega seznam vseh nalog, nujnih za odvijanje delovnega procesa na delovnem mestu. Opis delovnega mesta vsebuje zahteve, ki jih mora zaposleni izpolnjevati, da se dosežejo cilji organizacije.

Opozoriti je smiselno na možnost, ki jo daje Zakon o delovnih razmerjih, saj omogoča, da se določajo pogoji za zaposlitev bodisi na delovnem mestu (kot najmanjši organizacijski enoti) bodisi za posamezno vrsto del, ki pa ne nujno tvorijo delovnega mesta.

Predpogoj dobre sistemizacije delovnih mest

Predpogoj dobre sistemizacije delovnih mest je obstoj organizacije, ki odraža potrebo podjetja na način, da so v njej določeni organizacijska shema, odgovornosti, notranja hierarhija med zaposlenimi ipd.

________________________________________________________________________________________

Izpolnite naš kratki in izvedite, če vaše podjetje potrebuje sistemizacijo delovnih mest.
NA VPRAŠALNIK

Kaj je naša storitev

V podjetjih in drugih organizacijah v katerih se mora v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih oblikovati sistemizacija delovnih mest izvajamo naslednje storitve:

 1. zapis organizacije podjetja,
 2. opis delovnega mesta oz. opis delovnih mest in vrst del,
 3. postavitvi kompetenčnih profilov, ki določajo zahtevane in želene kompetence za zasedbo delovnega mesta,
 4. določitev ocenjevalnih kriterijev za uvrščanje delovnega mesta v tarifni razred in plačilni razred,
 5. uvajanje plačnega sistema z uvrščanjem delovnega mesta v tarifni razred in plačilni razred,
 6. določitev sistema napredovanja na delovnem mestu v višji plačni razred,
 7. upoštevanje omejitev, ki jih določa kolektivna pogodba,
 8. posvetovanje glede vsebin na katere se nanaša sistemizacije delovnih mest s sindikati in svetom delavcev,
 9. priprava: Akt o sistemizaciji Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in drugih splošnih aktov delodajalca, ki jih pogojuje sistemizacija delovnih mest,
 10. sklepanje/prekinitev pogodb o zaposlitvi, ki jih terja spremenjena sistematizacija delovnih mest.

Kdo sodeluje pri izvedbi storitve:

V proces zapisa organizacije in postavitve sistemizacije delovnih mest vključujemo izkušene strokovnjake z naslednjih področij: Univerzitetni diplomiran pravnik, strokovnjak s področja kadrovskega menedžmenta, strokovnjak s področja organizacije poslovnih procesov.

Naše povezane storitve

Vrednotenje delovnih mest

Ocenjevanje delovnih mest je sistematičen način določanja vrednosti delovnega mesta glede na druga delovna mesta v podjetju.

Več

Variabilno nagrajevanje

Variabilno nagrajevanje zbližuje interese podjetja in zaposlenega ter omogoča preboj najsposobnejših.

Več

Pogosta vprašanja v zvezi sistemizacijo delovnih mest in praksa sodišč

Če je delavec zaposlen na delovnem mestu, za katerega se je zahtevala VI. stopnje strokovne izobrazbe in mu delodajalec v okviru sistemizacije delovnih mest,  ponudi PZ za delovno mesto, za katero se zahteva V. stopnja strokovne izobrazbe, mu ni ponudil ustreznega dela, čeprav ima zaposleni pridobljeno le V. stopnjo strokovne izobrazbe. Če je delavec sprejel PZ za neustrezno zaposlitev, ima pravico do sorazmernega dela odpravnine.  

Vir: VDS sodba Pdp 964/2005

Zaposlitev, za katero se zahteva V. ali VI. stopnja strokovne izobrazbe, že na prvi pogled ni enaka zaposlitvi, za katero se zahteva VI. ali VII. stopnja strokovne izobrazbe. 

Vir: VSRS Sodba VIII Ips 165/2017

Ustrezna zaposlitev, ki je ponujena v okviru sistemizacije delovnih mest je zaposlitev, za katero se zahteva enaka vrsta in stopnja izobrazbe, kot se je zahtevala na prejšnjem delovnem mestu, za katero je imel delavec sklenjeno PZ. Ni odločilna vrsta in stopnja izobrazbe, ki jo delavec ima, ampak vrsta in stopnje izobrazbe, ki se je zahtevala za opravljanje dela na prejšnjem delovnem mestu.

Vir: VDS sklep Pdp 1884/2004

Kontaktirajte nas

  Izberite, kaj vas zanima:

  Sistemizacija delovnih mestVariabilno nagrajevanjeVrednotenje delovnih mestDrugo